Vijesti

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je na jučerašnjoj sjednici Nacrt zakona o stečaju, Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, kao i Prijedlog izmjena Zakona o doprinosima.

Nacrt zakona o stečaju upućen je u javnu raspravu koja će trajati 45 dana.

Prema riječima ministra pravde Mate Jozića, novi zakon treba da osigura blagovremenost stečajnog postupka, kao i smanjivanje troškova tog postupka te poštovanje principa ravnopravnosti prilikom imenovanja stečajnih upravnika i određivanje visine njihove naknade.

Više desetina članova Sindikata solidarnosti protestovalo je protiv usvajanja Nacrta ispred zgrade Parlamenta FBiH. Radnici su tvrdili da najavljeni zakon o stečaju ne ide u korist radnicima i ne stavlja u prioritet njihove interese u stečajnom postupku.

Prijedlog novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju usvojen je „u cilju osiguranja finansijske stabilnosti penzionera i poboljšavanja sistema PIO“, kako je obrazloženo na sjednici.

Novim zakonom predviđa se novi sistem bodovanja penzija. Prema obrazloženju Vlade, osoba koja svake godine prima određenu platu u visini prosječne plate, dobit će za tu godinu jedan bod. Ti lični bodovi množe se s opštim bodom 13,6.  Na taj način će osoba sa prosječnom platom od 830 KM, koju je ostvarila tokom 40 godina, imati penziju od oko 526 KM.

Vlada predlaže navedeni sistem umjesto trenutnog sistema koeficijenta koji ima stalne valorizacije. Naglašava da su zadržana postojeća pravila iz PIO-a za starosnu invalidsku penziju i prijevremenu penziju i nije došlo do povećanja potrebnih godina života niti penzijskog staža.

Uvedena je mogućnosti ostvarenja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja. 

Na predloženi tekst zakona većinom glasova usvojena su tri amandmana koje je predložila Vlada Federacije BiH.

Prvim amandmanom, između ostalih, osobi izabranoj na javnu funkciju, koja za istu ostvaruje novčanu naknadu, omogućava se preračun staža osiguranja prema ostvarenoj naknadi za koju je uplaćen odgovarajući doprinos za PIO.

Drugi i treći amandman odnose se na preciziranje tumačenja odredbi kojim se reguliše prijevremeno penzionisanje za žene i muškarce na način da se propisuje najmanji broj godina i penzijskog staža potrebnih za ostvarivanje prava za prijevremenu penziju. U praksi, za muškarce je predviđena u 2017. godini 61 godina života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 61 godina i šest mjeseci života i 36 godina staža osiguranja... S druge strane, za žene je predviđeno u 2017. godini 56 godina života i 30 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 56 godina i šest mjeseci života i 31 godina staža osiguranja...

Izmjenama Zakona o unutrašnjoj trgovini ukloniti prepreke za WTO

Usvajanjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, prema stavu Vlade, došlo je do približavanju provođenja mjera za smanjivanje „sive ekonomije“.

Jedan od ciljeva navedenog zakona je stvaranje uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanje prepreka u pregovorima BiH za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Izmjenama se briše odredba člana 13. Zakona kojom se, po ocjeni Evropske komisije, narušava dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i insistira na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine.

Tim članom određeno je da u svim velikim trgovačkim centrima s više od 1.000 metara kvadratnih, u asortimanu roba mora biti najmanje 50 posto domaćih proizvoda.

Paralelno s brisanjem ovog člana predviđena je i dopuna Zakona kojom se inoviraju odredbe o nedopuštenom trgovanju. Izmjenama se predlaže uvođenje nove kategorije trgovca pojedinca budući da u Federaciji ima oko 20 do 25 hiljada trgovaca koji se bave trgovinom na pijacama.

S obzirom na to da se na većini pijaca u FBiH značajan broj pojedinaca bavi trgovinom bez ikakve dozvole ili odobrenja, navodi da se tim osobama kroz izmjene Zakona želi omogućiti legalizacija rada uz ublažavanje uslova za registraciju te će uslov biti da posjeduju završenu osnovnu školsku spremu.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH jučer je usvojio i prijedlog Vlade FBiH o izmjeni Zakona o doprinosima.

Izmjenom se predviđa produženje roka na dodatnih 12 mjeseci za primjenu povlaštene osnovice za obračun doprinosa na platu zaposlenih u niskoakumulativnim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, rudnicima, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, obrazložila je Vlada Prijedlog.

Reformske teme

Blog

Vijesti