Vijesti

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), pod vodstvom Nadeema Ilahija, posjetila je Bosnu i Hercegovinu u periodu od 9. do 22. novembra 2016. da bi vodila razgovore o prvom pregledu u okviru Proširenog aranžmana s Bosnom i Hercegovinom, saopštilo je Vijeće ministara BiH.

Na kraju posjete Ilahi je dao izjavu koju prenosimo u cjelosti:

“Ekonomski program Bosne i Hercegovine se odvija po planu. Osoblje MMF-a i predstavnici vlasti u BiH su postigli sporazum, koji podliježe odobrenju Izvršnog odbora, o politikama neophodnim za završetak prvog pregleda u okviru EFF-a. Razmatranje prvog pregleda od strane Odbora će uslijediti nakon provođenja niza mjera.

Ekonomija nastavlja da se oporavlja. Nakon projiciranog rasta od 2,6 posto u 2016. godini, očekuje se da će rast u 2017. godini ubrzati na iznad 3,0 posto. Očekuje se da će nivo potrošačkih cijena pasti skoro za 1 posto ove godine, ali da će inflacija u 2017. godini preći u sferu pozitivnih vrijednosti odražavajući projekcije inflacije predviđene u eurozoni, koja se u BiH prenosi zahvaljujući aranžmanu valutnog odbora.  Stopa nezaposlenosti ostaje neprihvatljivo visoka, posebno među mladima. Iako je sektor bankarstva likvidan i adekvatno kapitaliziran na agregatnom nivou, neke osjetljivosti su i dalje prisutne.

Unapređenje poslovnog okruženja u smislu privlačenja investicija, otvaranje radnih mjesta u privatnom sektoru, te povećanje potencijala za rast su od enormnog značaja. Vlasti su u procesu unapređenja funkcioniranja tržišta rada kroz smanjenje poreznog opterećenja rada i nastavljanja provedbe novih zakona o radu. Restrukturiranje i privatizacija preduzeća u državnom vlasništvu će pomoći da se poboljša ekonomsko upravljanje i konkurencija. Povećanje akciza na gorivo će generirati sredstva za izgradnju autoputa Koridor Vc, čime će se unaprijediti povezanost, konkurentnost a samim tim povećati i rast.

Fiskalni rezultati u trećem kvartalu 2016. godine su bili u velikoj mjeri u skladu sa programskim ciljevima. Vlasti su pripremile budžete za 2017. koji su u skladu sa unapređenjem kvaliteta javne potrošnje i smanjenja javnog duga u odnosu na BDP u srednjoročnom periodu. Da bi ispunili ciljeve programa, od ključne važnosti će biti nastaviti sa jačanjem poreskih uprava i striktnim limitiranjem rashoda. Podržavamo napore vlasti u pogledu harmonizacije poreskih zakona  kako bi smanjili administrativno opterećenje poslovnih subjekata.

Finansijska stabilnost se održava. Devizne rezerve Centralne banke BiH pružaju snažnu potporu aranžmanu valutnog odbora. Kreditni rast se oporavlja, ali još uvijek je nizak zbog visokog nivoa nekvalitetnih kredita i slabe potražnje kredita. Agencije iz bankarskog sektora poduzimaju mjere kako bi riješili ranjivost u bankama i osnažili saradnju između istih. Misija pozdravlja planove vlasti u pogledu usvajanja novih zakona iz bankarskog sektora na nivou entiteta i BiH koji su u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

Očekuje se da će Izvršni odbor MMF-a razgovarati o prvom pregledu u prvom kvartalu 2017. Odobravanje pregleda bi omogućilo doznačavanje iznosa od 63,4125 miliona SDR-ova (oko 80 miliona eura). 36-mjesečni EFF aranžman sa BiH je odobren 7. 9. 2016. godine.“

Stavovi navedeni u ovoj izjavi predstavljaju stavove osoblja MMF-a i ne predstavljaju nužno i stavove Izvršnog odbora MMF-a.

Reformske teme

Blog

Vijesti