Izvan kutije

Program strukturalnih reformi (Program) koje podržava MMF je veoma ambiciozan, a realizacija značajnog broja zacrtanih mjera, više od polovine, planirana je, opet ambiciozno, do kraja ove godine. Institucije Bosne i Hercegovine u Pismu namjere MMF-u obavezale su se na njihovo ispunjenje sa određenim rokovima, a od njihove sposobnosti da ispune obećano zavisi nastavak aranžmana.

Program je vezan za mjere u Reformskoj agendi (RA), te u biti predstavlja finansijsku podršku potrebnu za provedbu strukturalnih reformi. Stoga je timu Centra za politike i upravljanje monitoring provedbe Programa postao dio aktivnosti kroz monitoring provedbe RA u sklopu projekta Razgovarajmo o reformama.

Šta je zapravo cilj Programa? Cilj je ostvarenje snažnijeg ekonomskog rasta i rasta zaposlenosti koji se trebaju postići (1) unaprijeđenjem poslovne klime,  (2) poboljšanjem fiskalnih politika, te (3) jačanjem bankarskog sektora.

Namjera jeste osiguranje stablinosti platnog bilansa, rebalasniranje izvora rasta od sadašnjeg - baziranog na tekućoj potrošnji, ka rastu zasnovanom na investicijama, te smanjenje javnog duga.  Postizanje planiranih ciljeva ovisi o provođenju programa strukturalnih reformi koje trebaju rezultirati jačanjem privatnog sektora i povećanjem zaposlenosti u istom.

Tehnička misija MMF-a je u Bosni i Hercegovini, sa namjerom da procjeni napredak u reformama od zaključenja aranžmana. Pozitivna ocjena MMF-a je potrebna za dostavu druge tranše aranžmana. Primarno je bitno da državni i entitetski budžeti za 2017. budu u restriktivnim okvirima kao što je prethodno dogovoreno.

Zbog svega gore navedenog, smatramo da je izuzetno bitno da se zacrtane mjere implementiraju, ali ne samo nominalno. Od presudnog značaja je implementacija, odnosno kvalitet i sadržaj mjera koje su elaborirane u Pismu namjere. Upravo od politika koje će biti provedene u sklopu mjera zavisi uspjeh reformi, pa i pozitivna ocjena Programa.

U proteklom periodu ukupno je provedeno pet zacrtanih mjera, u predviđenom roku ih nije provedeno jedanaest, dok njih dvanaest treba biti provedeno do kraja godine.

U oblasti „Strukturne reforme u cilju poticanja rasta i kreiranja novih radnih mjesta u privatnom sektoru“, provedene su tri mjere, nije provedeno pet mjera, dok ih tri treba biti provedeno do kraja godine.

Ispunjeno je: (1) prodaja manjinskog paketa dionica u „Bosnalijeku“, (2) nije bilo kupca za dionice Vlade FBiH u „Sarajevo osiguranju“ na berzi, nakon čega je Vlada odlučila započeti restruktuiranje preduzeća, (3) prodaja manjinskog paketa dionica u „Fabrici duhana Sarajevo“, punih šest mjeseci prije roka, ali nema podataka o provođenju operativnog i finansijskog restrukturiranja kompanije prije prodaje, na šta se Vlada FBiH obavezala u Pismu namjere. Nije ispunjeno: (1) umanjenja stopa obaveznih doprinosa i pojednostavljenja i poboljšanja efikasnosti sistema poreza na dohodak u oba entiteta, za šta je bio predviđen rok do kraja septembra, (2) finansijska i operativna procjena vrijednosti preduzeća „BH Telecom“ i „HT Mostar“, o čemu nismo pronašli ili dobili podatake, iako je rok za njihovu provedbu prošao, (3) odluka Vlade FBiH o potrebi uspostave privrednih sudova nije objavljena, iako je to trebala učiniti do kraja septembra, (4) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku nalazi se na usaglašavanju u Parlamentu FBiH, iako je rok za njegovo usvajanje bio do kraja septembra. Do kraja godine potrebno je uraditi: (1) popis i smanjenje broja i iznosa parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti, (2) usvajanje plana za restrukturiranje željeznica na entitetskim vladama, (3) usvojiti izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH.

U oblasti „Stavljanje fiskalne politike u funkciju podrške rastu uz osiguranje održivosti“, provedena je jedna mjera, nisu provedene četiri mjere, dok ih pet treba biti provedeno do kraja godine.

Ispunjeno je: Parlament FBiH usvojio je izmjene i dopune Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama FBiH, prije predviđenog roka do kraja godine. Nije ispunjeno: (1) povećanje akciza na gorivo kroz usvajanje izmjena i dopuna Zakona o akcizama u BiH, za šta je rok bio kraj septembra (2) povećanje akciza na alkohol, alkoholna pića i pivo i usmjeravanje tih sredstava na reformu zdravstvenog sektora (3) usvajanje Prijedlog zakona o Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi – rok je probijen zbog nezasjedanja parlamenta, iako je Vlada u martu uputila Prijedlog zakona u parlamentarnu proceduru, (4) Usvajanje Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – predviđeno do kraja oktobra – rok je probijen zbog nezasjedanja parlamenta. Do kraja godine potrebno je uraditi: (1) uspostavu novog sistema automatske raspodjele prihoda od UINO, u skladu sa preporukama MMF-a, (2) usvajanje Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit RS-a u skladu sa preporukama osoblja MMF-a, (3) reviziju korisnika boračkih primanja, (4) registracija poljoprivrednih gazdinstava u RS-u, (5) donijeti Vladin program kreditnog ili finansiranja putem grantova za one kantone koji pristanu usvojiti planove za ograničenje plata i smanjenje ukupne zaposlenosti koji će biti u potpunosti usklađeni s planom FBiH.

U oblasti „Očuvanje finansijske stabilnosti uz jačanje kreditnog rasta“, provedena je jedna mjera, nisu provedene dvije mjere, dok ih četiri treba biti provedeno do kraja godine.

Ispunjeno je: (1) provođenje revizija banaka koje su bile pod pojačanim nadzorom u RS, detaljni pregled kvaliteta aktive na finansijski datum 31.12.2015. godine je završen i obuhvatio je četiri banke sa sjedištem u RS. Nije ispunjeno: (1) provođenje revizije banaka koje su bile pod pojačanim nadzorom u FBiH - nema podataka o okončanju revizija iako je rok bio do kraja juna, (2) ispunjenje obaveza entitetskih agencija za bankarstvo da odobre planove banaka za rješavanje problema nedostajućeg kapitala i održavanje ukupne stabilnosti. Rok Agenciji za bankarstvo FBiH bio je kraj avgusta, a Agenciji za bankarstvo RS je kraj novembra 2016. godine. Do kraja godine potrebno je uraditi: (1) potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u oblasti finansijske stabilnosti između Agencije za osiguranje depozita i Centralne banke BiH, (2) usvajanje izmjena Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, (3) usvajanje izmjena i dopuna entitetskih zakona o agencijama za bankarstvo do kraja novembra, (4) pripremiti analize neophodnih zakonskih mjera za zaštitu javnih sredstava.

MMF ima određenu fleksibilnost vezano za rokove implementacije kada je u pitanju ocjena napretka, naročito kada je u pitanju prvi pregled, ali uzevši u obzir da imaju iskustva sa domaćim institucijama, vjerovatno znaju da im se u ovakvoj situaciji ne bi smjela ponuditi mrkva prije štapa.

Evidentno je da najveći dio mjera nije proveden, te da će dobar dio mjera biti eventualno implementiran izvan rokova, ukoliko se postigne politički koncenzus. Potrebno je intenzivirati napore kako bi se mjere sa rokom do kraja godine implementirale na vrijeme. Također je izvjesno da bi jedan broj mjera mogao biti donesen u suprotnosti sa stavovima i preporukama socijalnih partnera, te da pojedine mjere nisu u skladu sa svojim ciljevima, ali i da dnevno politička razilaženja stoje na putu implementaciji preuzetih obaveza.

Za očekivati je da ovaj pregled napretka neće dobiti pozitivnu ocjenu.

U nastavku je detaljniji pregled nivoa relizacije mjera po ključnim oblastima Programa, koji je sačinjen na osnovu javno dostupnih informacija i informacija koje smo dobili od nadležnih institucija.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove Centra za politike i upravljanje. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. CPU zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

Reformske teme

Blog

Odgovorna agenda na Facebook-u